Terms

Όροι χρήσης ιστότοπου- Όροι Διαγωνισμού

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί όροι χρήσης) απαρτίζουν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Οι Γενικοί όροι χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές της χρήσης του Ιστότοπου.

1.2. Η εταιρεία ΓΡ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε., η οποία είναι ο διαχειριστής του Ιστότοπου και Διοργανωτής του Διαγωνισμού και θα ονομάζεται εφεξής «Διαχειριστής», μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς όρους χρήσης ή να ορίζει ειδικούς ή πρόσθετους όρους χρήσης για μια συγκεκριμένη ενότητα ή λειτουργία του Ιστότοπου, για τα οποία ο χρήστης θα ενημερώνεται πριν από την είσοδο στην εν λόγω ενότητα ή πριν από τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας.

1.3. Οι Γενικοί όροι χρήσης και τυχόν ειδικοί ή συμπληρωματικοί πρόσθετοι όροι χρήσης απαρτίζουν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και του χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω Ιστότοπου.


2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

2.1. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης αυτού του Ιστότοπου πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τους Γενικούς όρους χρήσης προτού επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει τις σελίδες και, σε περίπτωση που διαφωνεί, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω σελίδες. Οι Γενικοί όροι χρήσης ισχύουν για ολόκληρο το περιεχόμενου του Ιστότοπου.


3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

3.1. Κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο, οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους Γενικούς όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί ή/και εφαρμοστεί από το Διαχειριστή.

3.2. Ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με στόχο να βλάψει τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, είναι δε αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν ζημία τρίτου εκ της παρανόμου συμπεριφοράς του. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέφει, να απενεργοποιεί, να υπερφορτώνει ή να προκαλεί βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιεί μη εξουσιοδοτημένα μέσα με στόχο την αλλοίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου ή να παρεμβαίνει στη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρασχεθεί στο χρήστη η δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μερών μέσω του Ιστότοπου, καθορίζεται άνευ όρων ότι ο Διαχειριστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους για το περιεχόμενο και εν γένει για οτιδήποτε συσχετίζεται με αυτούς τους ιστότοπους.
Ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι κάτοχος όλων των νόμιμων δικαιωμάτων για τις αναρτήσεις (φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) που μεταφορτώνονται στον ιστότοπο, ότι δεν προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, και είναι ο μοναδικός υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή εγερθείσα αξίωση τρίτου μέρους λόγω αυτών των αναρτήσεων. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα, υπό την αποκλειστική του και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να απορρίπτει αναρτήσεις που είναι παράνομες, προσβλητικές κ.λπ.

3.3. Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τέτοια απώλεια ή ζημία υποστεί ο Ιστότοπος και τυχόν τρίτα μέρη, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αιτία, τη μορφή και το όνομα, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων.


4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

4.1. Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της Προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

4.2. Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. εγγυάται ότι τα Προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στον Ιστότοπο δεν θα χρησιμοποιούνται με ακατάλληλο τρόπο και δεν θα πωλούνται ούτε θα παραδίδονται σε τρίτα μέρη με οποιονδήποτε τρόπο.

4.3 Η εταιρεία Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να τα χρησιμοποιεί περαιτέρω προκειμένου να αποστέλλει προς τους χρήστες ενημερωτικά δελτία ή άλλο διαφημιστικό υλικό, σχετικά με τις δραστηριότητες της Σαράντης Α.Β.Ε.Ε., τις επωνυμίες της την προώθηση των προϊόντων της και αυτήν τη συγκεκριμένη εκστρατεία.

4.4. Οι χρήστες, μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, συμφωνούν και παρέχουν την άδειά τους ώστε ο Διαχειριστής και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του να έχουν το δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο και να τηρούν ένα αρχείο με προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της λειτουργίας του συγκεκριμένου Ιστότοπου. Περαιτέρω εξειδίκευση σχετικά με τα Προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρέχεται στην Πολιτική απορρήτου του Ιστότοπου.

4.5. Ο Ιστότοπος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

5.1. Ο Ιστότοπος θα περιέχει υλικό που προέρχεται από το Διαχειριστή, αλλά και περιεχόμενο που εντάσσεται στη φόρμα συμμετοχής από τους χρήστες. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες αυτού του Ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, οντοτήτων συνεργατών, ενώσεων ή δημοσιεύσεων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Εκτός από τις ρητές εξαιρέσεις (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, συνεργατών και πρακτορείων και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού που ανήκει στο Διαχειριστή ο οποίος έχει αναπτύξει τον ιστότοπο), ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου γενικά, είναι πνευματική ιδιοκτησία, σήματα κατατεθέντα και εμπορικά σήματα υπηρεσιών και προϊόντων του Διαχειριστή και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

5.2. Κατά συνέπεια, όλα τα παραπάνω παρέχονται στο χρήστη μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι σημειώσεις αναφορικά με πνευματικά δικαιώματα και άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οι οποίες περιλαμβάνονται στο αρχικό υλικό θα διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα του εν λόγω υλικού και θα απαγορεύεται να τροποποιηθεί το υλικό του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαραχθεί ή να εκτεθεί δημοσίως το εν λόγω υλικό, ή να πραγματοποιηθεί εκτέλεση, λήψη, διανομή ή χρήση του εν λόγω υλικού με οποιονδήποτε τρόπο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η ενοικίαση, η μίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η διανομή ή η δημιουργία παράγωγων έργων βάσει του παραπάνω περιεχομένου, συνολικά ή εν μέρει, εφόσον αυτή η ενέργεια δεν έχει εξουσιοδοτηθεί συγκεκριμένα εγγράφως από το Διαχειριστή με ξεχωριστή συμφωνία.

5.3. Οι περιπτώσεις όπου ένα μόνο αντίγραφο μέρους του περιεχομένου αποθηκεύεται σε έναν Η/Υ (προσωπικό υπολογιστή) αποκλειστικά και μόνον για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, χωρίς να διαγραφεί το σήμα προέλευσης από αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς να γίνει η οποιαδήποτε επεξεργασία, και χωρίς παραβίαση των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας με οποιονδήποτε τρόπο, θα εξαιρούνται.

5.4. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και άνευ όρων την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο και για τις συνέπειες μιας τέτοιας παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή βλάβης οποιουδήποτε είδους που προκαλείται στο Διαχειριστή, ενώ σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο Διαχειριστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

5.5. Επιπλέον, γίνεται αμοιβαία αποδεκτό και κατανοητό ότι παρότι ο Ιστότοπος παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τους πόρους για την ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες και το περιεχόμενο, είτε αναρτώνται δημοσίως είτε μεταδίδονται ιδιωτικώς, θα παραμένουν αποκλειστική ευθύνη του φυσικού προσώπου ή της νομικής οντότητας από τα οποία προέρχεται το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και για όλη την προσωπική πληροφορία δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταδίδει ή καθιστά με άλλον τρόπο διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Ιστότοπου, ο δε Διαχειριστής δύναται να στραφεί κατά του χρήστη σε περίπτωση εγέρσεως της όποιας αξιώσεως.


6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Εξαιρουμένης της μεγαλύτερης έκτασης περιορισμού ευθύνης που επιτρέπεται δια νόμου, ο Διαχειριστής δεν θα είναι υπεύθυνος έναντι του χρήστη ή άλλων τρίτων μερών που αποκτούν δικαιώματα από το χρήστη για οποιαδήποτε ζημιά, είτε υλική είτε όχι, άμεση ή παρεπόμενη ή έμμεση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο όνομα, τη μορφή και την αιτία της, για οποιαδήποτε νομική ή αστική ή ποινική αξίωση ή για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από επισκέπτες στον Ιστότοπο ή τρίτα μέρη, λόγω αιτιών που σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη μη λειτουργία ή/και με τη χρήση του Ιστότοπου ή/και με οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση από τρίτα μέρη στις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου.

6.2. Ο Διαχειριστής και οι συνεργάτες του θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία αυτού του ιστότοπου, χωρίς να μπορούν να εγγυηθούν ότι οι λειτουργίες του Ιστότοπου ή των διακομιστών του δεν θα παρουσιάσουν αστοχία ή δεν θα περιλαμβάνουν τυχόν σφάλματα, ιούς ή παρόμοια στοιχεία.


7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

7.1. Ορισμένες από τις μεμονωμένες σελίδες ή υπηρεσίες του Ιστότοπου ενδέχεται να υποστηρίζουν πόρους διαφήμισης ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές ενέργειες.

7.2. Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση των διαφημίσεων και των χορηγιών του Ιστότοπου ενδέχεται να τροποποιούνται από το Διαχειριστή χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

7.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και άνευ όρων ότι ο Διαχειριστής θα έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις σε αυτόν τον Ιστότοπο.

7.4. Οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης στον Ιστότοπο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ενθάρρυνση ή συμβουλή για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας, αλλά υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν οτιδήποτε παρέχεται προς αυτούς και να λειτουργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, εξαιρουμένης τυχόν ευθύνης εκ μέρους του Διαχειριστή.


8. ΞΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

8.1. Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών πλαισίων σε ιστότοπους τρίτων μερών, η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η ακεραιότητα των υπηρεσιών των οποίων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Διαχειριστή. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους για τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα ή την ακρίβεια των σελίδων και των λειτουργιών οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους, ο οποίος καθίσταται διαθέσιμος στο χρήστη/επισκέπτη μέσω συνδέσμων, υπερσυνδέσμων ή πλαισίων. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ενδέχεται να ανακύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης των εν λόγω σελίδων/λειτουργιών, ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει αμέσως να επικοινωνήσει με τα άτομα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτών των ιστότοπων.

8.2. Υπό καμία περίσταση δεν θα θεωρείται ο Διαχειριστής ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των ιστότοπων ή των σελίδων όπου παραπέμπονται οι επισκέπτες/χρήστες ή με τα οποία συνδέεται αυτή η διαδικτυακή πύλη με οποιονδήποτε τρόπο ή την ακρίβεια, την ακεραιότητα και το περιεχόμενο των αναρτήσεων που μεταφορτώνονται από τους χρήστες στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας.

8.3. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και άνευ όρων ότι ο Διαχειριστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη αιτία, το όνομα και τη μορφή, η οποία ενδέχεται να έχει προκληθεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω ιστότοπων ή πόρων τρίτων μερών, ή προκύπτει από τυχόν επίδειξη εμπιστοσύνης στην ακεραιότητα, την ακρίβεια ή την ύπαρξη τυχόν διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω ιστότοπους ή πόρους.


9. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

9.1 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

I. Προκειμένου να συμμετάσχουν οι χρήστες στο Διαγωνισμό, πρέπει να συμφωνήσουν να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η εγγραφή μπορεί να είναι έγκυρη μόνο όταν οι χρήστες χρησιμοποιούν το ειδικό πλαίσιο ενότητας όπου μπορούν να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Μετά την επιτυχημένη εγγραφή, ο χρήστης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση.
II. Η δήλωση συμμετοχής περιορίζεται αυστηρά σε μία δήλωση συμμετοχής ανά άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής από εκπροσώπους ή τρίτα μέρη δεν είναι έγκυρες, καθώς επίσης και με ψευδή προσωπικά στοιχεία.
III. Η περίοδος δήλωσης συμμετοχών για το Διαγωνισμό αρχίζει την Πέμπτη 21/09/2017 στις 18:00 μ.μ και λήγει την Κυριακή 18/02/2018 στις 23:59 μμ. Οι δηλώσεις συμμετοχής που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της Περιόδου δήλωσης συμμετοχών είναι άκυρες.
IV. Για τη δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων όρων παρέχονται από οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί σε κάθε περίπτωση για όλους τους υποψήφιους συμμετέχοντες.
V. Οι εργαζόμενοι και οι διευθυντές (καθώς και οι σύζυγοι, οι άμεσοι συγγενείς και τα μέλη του νοικοκυριού τους) του Διαχειριστή και των αντίστοιχων διευθύνσεων, συνεργαζόμενων εταιρειών, πρακτορείων και θυγατρικών του, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Διαγωνισμό ή βοηθά στην ετοιμασία του αποκλείονται από την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή για εξασφάλιση οποιουδήποτε βραβείου.
VI. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει την καταλληλότητα όλων των συμμετεχόντων και να απορρίπτει οποιονδήποτε συμμετέχοντα έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

9.2. ΔΩΡΟ

Το Δώρο περιλαμβάνει τα εξής για έναν (1) νικητή και ακόμα ένα (1) άτομο της επιλογής του:

· Δύο (2) ατομικά εισιτήρια για τον ίδιο και ακόμα ένα (1) άτομο της επιλογής του για τον NBA αγώνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που θα διεξαχθεί στο Μιλγουόκι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στις 17 Μαρτίου του 2018.

· Αεροπορικά εισιτήρια (Αθήνα – Μιλγουόκι – Αθήνα) για τον ίδιο και ακόμα ένα (1) άτομο της επιλογής του

· Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο του Μιλγουόκι

· Μεταφορά από και προς το γήπεδο

· Διαμονή δύο (2) διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο στην περιοχή Μιλγουόκι

· Ταξιδιωτική ασφάλιση

Οι νικητές και οι συνοδοί θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι τον τρόπο μεταφοράς τους από και προς το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, από όπου θα πραγματοποιηθεί η έναρξη του ταξιδιού. Ο Διοργανωτής και η Διαφημιστική πέραν των παραπάνω αναφερθέντων υπηρεσιών και παροχών δεν παρέχουν στο Νικητή και στον/ στη συνοδό του, κανένα χρηματικό ποσό για τα προσωπικά τους έξοδα. Αυτά θα πρέπει να καλυφθούν από τους ιδίους.

Η χρήση του δώρου θα πρέπει αυστηρά να γίνει το χρονικό διάστημα που ορίζει ο Διοργανωτής, δηλαδή τον Μάρτιο του 2018. Η ημερομηνία διεξαγωγής του ταξιδιού που θα ορίσει ο Διοργανωτής δεν είναι εφικτό να μεταβληθεί αφού θα αφορά αποκλειστικά τον NBA αγώνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στις 17 Μαρτίου του 2018 στο Μιλγουοκι των Ηνωμένων Πολιτειών.


9.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 19 Φεβρουαρίου του 2018 ώστε να διευθετηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την μεριά του νικητή και του/της συνοδού του. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν στη διεύθυνση www.str8myway.com/gr/nba-contest .

Από τη κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής και δεκαπέντε (15) επιλαχόντες.

Οι νικητές θα λάβουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την επόμενη εργάσιμη ημέρα με αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το Δώρο. Αν μετά από έναν εύλογο αριθμό προσπαθειών κατά τη διάρκεια μιας ορισμένης ημέρας (όπως καθορίζεται από το Διαχειριστή υπό την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια), δεν επιτευχθεί επικοινωνία με τον υποψήφιο νικητή, αυτός θα απορριφθεί και το βραβείο θα απονεμηθεί στον επόμενο επιλαχόντα και ούτω καθεξής.

Ο κάθε νικητής θα έχει στη διάθεσή του δύο (2) εργάσιμες ημέρες για να επιβεβαιώσει την αποδοχή του βραβείου και να αποστείλει στο Διοργανωτή τα απαραίτητα έγραφα που θα του ζητηθούν να αποστείλει ηλεκτρονικά, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον/την συνοδό του. (Διαβατήριο σε ισχύ και Αστυνομική Ταυτότητα).

Επισημαίνεται ρητά ότι ο νικητής δεν είναι απαραίτητο να είναι ενήλικο άτομο, αρκεί στο ταξίδι να δοθεί η έγγραφη γονική συναίνεση των ασκούντων την γονική του μέριμνα. Το παρόν θα πρέπει να υπογραφεί σε υπεύθυνη δήλωση που θα λάβει ο κηδεμόνας/ συνοδός του ανήλικου ατόμου, είτε το ανήλικο άτομο είναι ο νικητής είτε ο συνοδός του νικητή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη διεκδίκηση του Δώρου είναι ο νικητής (ανήλικος ή ενήλικος) και ο/η συνοδός του (ανήλικος ή ενήλικος) να διαθέτουν διαβατήριο σε ισχύ την περίοδο που θα διεξαχθεί το ταξίδι (Μάρτιος 2018).


Επισημαίνεται ότι ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για τη μη επιτυχημένη επικοινωνία με το νικητή στα στοιχεία επικοινωνίας που εκείνος έχει καταχωρίσει.

9.4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

I. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητά κάτι διαφορετικό στους παρόντες Επίσημους όρους και προϋποθέσεις, η επιλογή όλων των συνεργατών, του δώρου, των προϊόντων και των υπηρεσιών υπόκειται στην αποκλειστική και μοναδική διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστή. Το Δώρο (ή/και οποιοδήποτε τμήμα του) είναι προσωπικό και δεν επιδέχεται μεταβίβασης ή ανταλλαγής. Δεν επιτρέπεται καμία υποκατάσταση ή εξαργύρωση του Δώρου σε μετρητά. Για την παραλαβή του Δώρου, οι Νικητές πρέπει να επαληθεύσουν την ταυτότητά τους.
II. Ο Διαχειριστής μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ακυρώσει το Διαγωνισμό ή/και τους παρόντες όρους και να μεταφέρει τις ημερομηνίες κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια, δημοσιεύοντας τους νέους όρους στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.
IΙΙ. Αν, κατά την άποψη του Διαχειριστή, υπάρχει η υποψία ή πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία παραποίησης οποιουδήποτε τμήματος του Προωθητικού Διαγωνισμού ή οποιασδήποτε ενέργειας που επηρεάζει τη διαχείριση, την ακεραιότητα, την ασφάλεια, την αμεροληψία ή τη σωστή διεξαγωγή του Προωθητικού διαγωνισμού, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα υπό την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να απορρίψει οποιοδήποτε άτομο το οποίο παραποιεί τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής και να ακυρώσει τυχόν δηλώσεις συμμετοχής που πιστεύει ότι έχουν υποβληθεί με στόχο την απάτη, καθώς και να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τον Προωθητικό διαγωνισμό.
IV. Οι δηλώσεις συμμετοχής και άλλα υλικά που υποβάλλονται καθίστανται ιδιοκτησία του Διαχειριστή ή/και του/των προωθητικού/-ών του συνεργάτη/-ατών και δεν θα αναγνωρίζονται ούτε θα επιστρέφονται. Ο Διαχειριστής δεν είναι υπεύθυνος για έλλειψη πληρότητας, καθυστέρηση, απώλεια ή εσφαλμένη κατεύθυνση δηλώσεων συμμετοχής ή για τυχόν τεχνική δυσλειτουργία, ανθρώπινο σφάλμα, απώλεια/καθυστέρηση μετάδοσης δεδομένων, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα ή αστοχία γραμμής σε σύνδεση με οποιοδήποτε τηλεφωνικό δίκτυο, εξοπλισμό υπολογιστή, λογισμικό ή οποιονδήποτε συνδυασμό τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής είναι άκυρες, αν είναι δυσανάγνωστες, ανακριβείς, ατελείς και παραποιημένες, πλαστογραφημένες, δημιουργημένες μέσω μηχανής, ακατάλληλες με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν συμμορφώνονται με άλλον τρόπο με τους παρόντες Επίσημους όρους και τις προϋποθέσεις.
V. Παρότι ο Διαχειριστής επιχειρεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα του Διαγωνισμού, δεν είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες των συμμετεχόντων ή άλλων ατόμων σε σύνδεση με το Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών των συμμετεχόντων ή άλλων ατόμων να παρακάμψουν τους Επίσημους όρους και τις προϋποθέσεις ή να παρεμποδίσουν με άλλον τρόπο τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
VI. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, ο Διαγωνισμός δεν μπορεί να εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί, εξαιτίας ζημίας λόγω ιού υπολογιστών, σφαλμάτων λογισμικού, παραποίησης, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, απάτης, τεχνικών περιορισμών ή αστοχιών, απεργιών, βιομηχανικών συνθηκών, χρεωκοπίας ή εκκαθάρισης, απαιτήσεων της αγοράς, ισχύουσας νομοθεσίας, απρόβλεπτων εμποδίων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας η οποία, κατά την αποκλειστική γνώμη του Διαχειριστή, θα μπορούσε να καταστρέψει, να διακυβεύσει, να υπονομεύσει ή να επηρεάσει με άλλον τρόπο τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα, τη βιωσιμότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του Διαγωνισμού, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική και μοναδική διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει αυτούς τους Επίσημους όρους και τις προϋποθέσεις ή/και να ακυρώσει, να τερματίσει, να τροποποιήσει ή να αναστείλει όλο το Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος του και να επιλέξει ένα νικητή μεταξύ όλων των κατάλληλων συμμετοχών που έχουν ληφθεί έως το χρόνο της εν λόγω ακύρωσης, του τερματισμού, της τροποποίησης ή της αναστολής, όπως ισχύουν.

9.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για αυτήν την προωθητική ενέργεια δεν εφαρμόζεται επιχορήγηση, υποστήριξη ή διαχείριση από ή συσχετισμός με το Facebook ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης με κανέναν τρόπο. Κάθε συμμετέχων παρέχει πληροφορίες στη Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. και σε κανένα άλλο μέρος. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους όρους της Πολιτικής απορρήτου που ισχύουν στο παρόν. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι συμμετέχοντες συμφωνούν με και δεσμεύονται από τα ακόλουθα:
I. Με τη συμμετοχή σε αυτόν το Διαγωνισμό και εφόσον δεν απαγορεύεται δια νόμου, τυχόν δυνητικοί ή επιλεγμένοι νικητές συναινούν δια του παρόντος στη χρήση του αντίστοιχου ονόματος, της φωνής, της φωτογραφίας ή/και της απεικόνισής τους για σκοπούς διαφήμισης ή δημοσίευσης για αυτήν και παρόμοιες προωθητικές ενέργειες, χωρίς αποζημίωση και ο δυνητικός νικητής και ο/η συνοδός ενδέχεται να απαιτείται να παράσχουν υπογεγραμμένη δήλωση όπου θα διαβεβαιώνουν την εν λόγω συναίνεση, εφόσον δεν περιορίζεται δια νόμου.
II. Οι Νικητές που εξαργυρώνουν το βραβείο τους είναι ευπρόσδεκτοι να αποστείλουν στο Διαχειριστή οπτικοακουστικό υλικό για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς. Οι Νικητές συμφωνούν άνευ όρων με και αποδέχονται τα δικαιώματα του Διαχειριστή να δημοσιεύει ή να χρησιμοποιεί με άλλον τρόπο το οπτικοακουστικό τους υλικό, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου προβλέπεται κάτι αντίθετο βάσει νόμου. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί παραβίαση των προσωπικών τους δικαιωμάτων βάσει της πολιτικής απορρήτου. Οι Νικητές δεν έχουν κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, αμοιβής ή άλλα δικαιώματα αναφορικά με τις παραπάνω δημοσιεύσεις, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη προωθητική δραστηριότητα.

9.6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Οι παρόντες Επίσημοι όροι και προϋποθέσεις μεταφορτώνονται στον ιστότοπο και θα παραμείνουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου δήλωσης συμμετοχών.

9.7. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Διαγωνισμός και οι παρόντες Επίσημοι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Τα δικαστήρια των ΑΘΗΝΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφωνίας ή αξιώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από τις διαδικασίες του Διαγωνισμού.


10. Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

10.1. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι δυνητικοί συμμετέχοντες πρέπει να συνδεθούν στον «Ιστότοπο», να συμπληρώσουν όλα τα πεδία που θα βρουν στη φόρμα συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο www.str8myway.com/gr/nba-contest , (που θα περιλαμβάνει όνομα, email, τηλέφωνο επικοινωνίας), αλλά και τον κωδικό STR8 που θα βρίσκεται πάνω στα προϊόντα των STR8 Gift Sets. Τα Gift Sets μπορούν να προμηθευτούν από τα καταστήματα καλλυντικών και Super Markets. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία συμμετοχής τους θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Ο νικητής αποδέχεται τους όρους τους παρόντος και την τήρηση και χρήση των προσωπικών του στοιχείων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Ο Διαχειριστής θα κρατάει τα προσωπικά στοιχεία μόνο των φίλων οι οποίοι θα προσκληθούν και θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Ισχύει μέγιστο όριο χρήσης μίας (1) φοράς κάθε μοναδικού κωδικού που θα υπάρχει στο κάθε προϊόν των Gift Set ανά χρήστη. Ο ίδιος χρήστης μπορεί να συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχής απεριόριστα, χρησιμοποιώντας πάντα διαφορετικούς και έγκυρους κωδικούς.
Οι συμμετέχοντες πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουν ότι είναι ηλικίας άνω των 13 ετών -με γονική συναίνεση- προκειμένου να δικαιούνται να κερδίσουν το βραβείο. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή την επιβεβαίωση της υπάρξεως γονικής συναινέσεως. Οι χρήστες αποδέχονται άνευ όρων ότι για τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό απαιτείται η εγγραφή με τα προσωπικά τους δεδομένα. Ο Διαχειριστής θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ελλάδας, τις δεσμευτικές διατάξεις και συμβάσεις.


11. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

11.1. Οι Γενικοί όροι χρήσης απαρτίζουν ολόκληρη τη νομική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Διαχειριστή και θα διέπουν τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από το χρήστη.

11.2. Οι χρήστες αποδέχονται ρητά και άνευ όρων ότι ο Διαχειριστής μπορεί να παράσχει ειδοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε τροποποιήσεις των Όρων χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων.

11.3. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποτυχία άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος εκ μέρους του Διαχειριστή, είτε άπαξ είτε επανειλημμένα, σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρείται αποποίηση αυτού του δικαιώματος, το οποίο μπορεί να ασκηθεί οποιαδήποτε στιγμή.

11.4. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων χρήσης κριθεί άκυρη, οι χρήστες αποδέχονται άνευ όρων ότι ο εν λόγω όρος θα αντικατασταθεί από έναν άλλον όρο ισοδύναμης επίδρασης από το Διαχειριστή, ο οποίος θα ερμηνεύει με αυτόν τον τρόπο την πραγματική βούληση των μερών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, οι εναπομείναντες Όροι χρήσης του παρόντος δεν θα επηρεαστούν από τη μη εγκυρότητα οποιουδήποτε όρου του παρόντος και θα παραμείνουν έγκυροι και σε ισχύ.


12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση παραβίασης από το χρήστη οποιουδήποτε όρου του παρόντος, εκτός από οποιαδήποτε άλλη συνέπεια προβλέπεται στο παρόν ή σε οποιαδήποτε άλλη νομική πηγή, ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα κατά την αποκλειστική του διακριτική ευχέρεια να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τη δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπό του.

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από το δίκαιο της Ελλάδας. Τα δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιαδήποτε διαμάχης ενδέχεται να προκύψει σχετικά με αυτούς τους Όρους χρήσης.

Access denied for user 'str8_activations'@'localhost' (using password: YES)